Mzdový účtovník v II.Q. 2021

Termín

20. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
21.-27. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci obcí, miest, RO a PO, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

19.04.2021

Variabilný symbol:

200421

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice a RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2020 a jej vplyv na:

 • plat starostu a hlavného kontrolóra
 • sociálne poistenie, zdravotné poistenie
 • minimálnu mzdu a minimálne mzdové tarify

Oprava chýb týkajúcich sa RZD za rok 2020

 • chyby zamestnávateľa a chyby zamestnanca
 • oprava nesprávne zrazenej dane v prospech / neprospech zamestnanca
 • dodatočné daňové priznanie typu A
 • nesprávna výška vlastného príjmu manželky
 • oprava preddavkov na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia

Špecifické situácie  pri daňovom bonuse na nezaopatrené dieťa:

 • skončenie povinnej školskej dochádzky
 • skončenie strednej školy
 • skončenie vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa

Príspevok na rekreáciu v čase COVIDu

 • Menili sa podmienky ktoré musí splniť zamestnanec pre vznik nároku na príspevok ?
 • Ako využiť príspevok na rekreáciu školopovinných detí počas prázdnin ?
 • Je potrebné upraviť internú smernicu o poskytovaní príspevku na rekreáciu počas COVIDu

Novela Zákonníka práce č.76/2021 Z.z. resp. čo uplatňujeme od 1.3.2021

 • stravné ...   gastrolístky a nezdanený finančný príspevok od 1.3.2021
 • stravovanie počas home office
 • stravovanie v školských jedálňach, možnosť voľby a výška finančného príspevku
 • spresnenie podmienok uplatňovania pružného pracovného času
 • dohoda o brigádnickej práci študentov – skončenie strednej školy a skončenie prvého stupňa VŠ
 • domácka práca, telepráca, home office

Novela Zákonníka práce č.76/2021 Z.z. resp. čo nás ešte len čaká:  
od 1.1.2022

 • skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia  65 rokov veku a veku určeného na nárok na starobný dôchodok
 • výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu starostlivosti o dieťa
 • posledný termín pre umožnenie výberu medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom

od 1.1.2023

 • dôsledná elektronizácia stravovacích poukážok –  už len výnimočne v papierovej forme

Postupujete už v súlade s Kolektívnou zmluvou VS a ŠS na rok 2021 ?

 • jeden deň pracovného voľna s náhradou platu do 30.6.2021
 • odstupné
 • radostné Vianoce ... odmena 100 eur za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov

Oznamovacie povinnosti v zdravotnej a Sociálnej poisťovni.

Opakovanie je matkou múdrosti : prihlasovanie, odhlasovanie, zmena

 • pracovný pomer, dohody ( pravidelný / nepravidelný príjem ), ich súbeh
 • materská a rodičovská dovolenka,
 • pracovné voľno bez náhrady mzdy, absencia
 • osobné údaje

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.