Finančná kontrola v praxi * upravená metodickým pokynom MF SR a metodickým odporúčaním MF SR * NOVÝ TERMÍN - preložené z 8.4.2021

Termín

29. apríl 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
30. apríl - 6. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, hlavní kontrolóri, poslanci; odborní zamestnanci obcí a miest a nimi zriadených RO a PO,riaditeli

Kapacita:

100

Uzávierka:

28.04.2021

Variabilný symbol:

080421

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1.      Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly

2.      Osoby zodpovedné za výkon finančnej kontroly

3.      Základná finančná kontrola –  aplikácia v praxi,   prípady v čase mimoriadnej situácie

4.      Administratívna finančná kontrola – – riešenie v čase mimoriadnej   situácie

5.      Finančná kontrola na mieste – príklady

6.      Dokumentácia z finančnej kontroly

7.      Porušenie zákona o finančnej kontrole (pokuty)

8.      Špecifiká v územnej samospráve

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.