Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020  *videoseminár* videoseminár

Termín

10.-14. december 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

videoseminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, starostovia, hlavní kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

14.12.2020

Variabilný symbol:

0912

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka
  2. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
  3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov, uzatvorenie okruhu školskej jedálne
  4. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky
  5. Špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 a iné
  6. Opatrenia v súvislosti s COVID 19 - účtovníctvo, rozpočtovníctvo.
  7. Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia.
  8. Diskusia

K podujatiu pripravila lektorka rozsiahly materiál a vzory, ktoré vám zašleme mailom

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Jozefína Vasiľová

25.11.2020 o 11:38

Reagovať

Obec Zámutov v rámci projektu UPSVaR "Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č.2 Podpora zamestnania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb obdŕžala na dva pracovné miesta po dobu 9 mesiacov preddavkovo peňažný príspevok na účet obce. Pýtam sa ako mám správne zaúčtovať tento transfer a taktiež kód zdroja.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.