ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY, elektronická schránka – mandátny certifikát – vytváranie rozhodnutí *videoseminár* videoseminár

Termín

30. november - 2. december 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia materských škôl, hospodárky MŠ, starostovia obcí s MŠ bez právnej subjektivity

Kapacita:

200

Uzávierka:

02.12.2020

Variabilný symbol:

2511

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Z ustanovení zákona o štátnej správe v školstve vyplýva, že riaditelia materských škôl budú od 1. 1. 2021 rozhodovať v rámci správneho konania a na ich rozhodovanie sa bude vzťahovať všeobecný predpis o správnom konaní. Podľa zákona o e-Governmente budú orgánmi verejnej moci (OVM) a budú sa na nich vzťahovať povinnosti stanovené týmto zákonom. Dozviete sa praktické informácie o zákonnej povinnosti, predovšetkým postup ako vytvárať rozhodnutia elektronicky.

 

PROGRAM  SEMINÁRA:

 1. elektronická schránka materskej školy a čo s ňou súvisí
 2. prehľad schránky OVM
 3. základy ako schránku používať
 4. potrebné inštalácie na prácu s el. schránkou
 5. povinnosti štatutára, ako poveriť ďalšiu osobu

na prácu so schránkou

 1. certifikáty na podpisovanie, ako ich získať
 2. vytváranie rozhodnutí, podpisovanie v elektronickej schránke
 3. ako prijímať podania v schránke na slovensko.sk,

ako odpovedať na podania

 1. ako odosielať podania na úrady

K videosemináru si pripravte: eID kartu (občiansky preukaz s čipom) a čítačku eID karty a číslo BOK, slúchadlá (pre kvalitnejší zvuk; postačia aj obyčajné slúchadlá od mobilu), nahratý certifikát na podpisovanie (ak máte)

Skontrolujte si, či máte aktuálne inštalácie: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Pokyny k video semináru:

 • Uzávierka prihlášok na videoseminár:  25. november 2020 , resp. až do 30.11.2020
 • Video bude sprístupnené v termíne: 26.11. – 30.11.2020
 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom, najskôr 26.11.2020
 • Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. Video si nebude možné stiahnuť.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie videoseminára, honorár lektora, organizačné náklady.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a pracovný materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVIDLÁ ÚČASTI NA VIDEOSEMINÁROCH RVC:

Pravidlá k videoseminárom sme upravovali. Vyvolala to potreba zvýšiť ochranu autorských práv súvisiacich s lektorkou prácou a poskytovaním pracovných materiálov a vzorov k webinárom a videoseminárom.

POZOR!

Nové nastavenia sú presnejšie a adresnejšie. Nami zaslaný LINK je presne viazaný na konkrétnu mailovú adresu. Preto je veľmi dôležité pri prihlasovaní uviesť k menu prihláseného účastníka jeho e-mailovú adresu. Na tento mail vám bude zaslané heslo, ktoré je jedinečné, vygenerované a viazané na túto mailovú adresu a nie je možné ho použiť pri prihlásení sa z iného PC, alebo iného zariadenia (mobil, tablet). Preto vám odporúčame vopred sa rozhodnú na ktorom zariadení si video budete pozerať.

V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať aj svoj prístup (Black list). Do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie.