Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie *webinár*

Termín

19. november 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

webinár

Cieľová skupina:

správcovia dane a poplatkov miest, obcí, starostovia, zamestnanci právnych oddelení, ostatní záujemcovia

Kapacita:

80

Uzávierka:

18.11.2020

Variabilný symbol:

1911

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

*      Postup správcu dane po skončení obdobia pandémie

-      ustanovenia zákona č.67/2020 Z.z. lex corona a zákona č. 264/2020 Z.z., ktoré upravujú postup správcu dane v období pandémie apo jeho skončení.

*      Novely zákonov–Daňový poriadok, Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii: -nové ustanovenia účinné od 1.1.2020, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov.

*      Daňový nedoplatok -nové ustanovenia účinné od 1.1.2020 týkajúce sa /DN daňovníkov v oddlžení/

-      klasifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného, zánik daňového nedoplatku, premlčanie daňového nedoplatku

*      Zabezpečenie daňových nedoplatkov - nové ustanovenia účinné od 1.1.2020

-      predmet záložného práva, vznik záložného práva, zrušenie záložného práva

*      Daňové exekučné konanie - nové ustanovenia účinné od 1.1.2020

-      základná právna úprava, základné ustanovenia, základné zásady

-      rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:

  • rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
  • daňová exekučná výzva
  • daňový exekučný príkaz
  • spôsoby vykonávania daňovej exekúcie
  • stručná charakteristika
  • najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok/
  • nový spôsob daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Edita Koščová

5.11.2020 o 10:33

Reagovať

Dobrý deň, poprosím Vás o Vaše vyjadrenie, k pohľadávkam naších rómov, ktorí majú vysoké nedoplatky na TKO a sú poberatelia soc. dávok, nikde
nepracujú, bývajú v nájomných bytoch, ako sa dá u nich vykonať exekúcia, lebo MsZ ma tlačí vymáhať ich pohľadávky cez exekúcie. ďakujem.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.