Hlavný kontrolór obce/mesta - *zmena rozpočtových pravidiel a kontrola majetku* Zmena miesta - Hotel Lineas, Budovateľská 14, Prešov

Termín

22. september 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri miest a obcí, ekonómovia a účtovníci miest a obcí

Kapacita:

40

Uzávierka:

21.09.2020

Variabilný symbol:

2209

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

I. Kontrola rozpočtového hospodárenia

  • Rozpočtové hospodárenie
  • Zmeny rozpočtových pravidiel v čase „pandémie“

II. Kontrola uznesení hospodárenia s majetkom obce

III. Kontrola predpisov  na úseku majetku

IV.  Správa a ochrana zvereného majetku

  • Vznik správy majetku
  • Náležitosti zriaďovacej listiny vo veci zvereného   majetku
  • Povinnosti správcu majetku
  • Prenájom zvereného majetku
  • Kompetencie organizácií

V.   Evidencia a inventarizácia majetku

  • Evidencia majetku
  • Inventarizácia majetku
  • Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby za majetok obce

Ako sa dostať na miesto?

Zobraziť polohu miesta na mape
trolejbus č. 38, výstupiť na zastávke Škultétyho

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.