ZÁKON č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTÁ Seminár je zrušený

Termín

19. marec 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Lektori:

JUDr., Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia obcí a odborní zamestnanci obcí, miest, ktorí majú uvedenú problematiku v kompetencii

Kapacita:

150

Uzávierka:

10.03.2020

Variabilný symbol:

VS 1903

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Úvod do problematiky pochovávania, prevádzkovania pohrebnej služby a pohrebiska. Rozdiely v právnej úprave prevádzkovania pohrebnej služby a prevádzkovania pohrebiska, praktické problémy zo života,
  2. vývoj právnej úpravy pohrebníctva v Slovenskej republike po roku 1989,
  3. novela zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve č.398/2019 Z.z. a jej dopad na povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska po 01.januári 2020,
  4. povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, nájomná zmluva k hrobovému miestu,
  5. prevádzkový poriadok pohrebiska, odporúčania z praxe,
  6. praktické rady pri prevádzkovaní pohrebiska, financovanie pohrebiska, dopad ostatných právnych predpisov pri prevádzkovaní pohrebiska (najmä občiansky zákonník),
  7. prezentácia cintorínskeho software firmy TOPSET.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.