Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020. Ostáva termín 25.2.2020

Termín

25. február 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí, miest, starostovia, kontrolóri

Kapacita:

200

Uzávierka:

24.02.2020

Variabilný symbol:

2502

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2020 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)
2. Poznámky k 31.12.2019 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti
3. Účtovanie a rozpočtovanie:

 • konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií
 • dobropisov
 • refundácií
 • školského stravovania
 • darov
 • podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)
 • výsledku hospodárenia
 • finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, zo školského stravovania
 • depozitu

4. Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie):

 • účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 použitých v roku 2020
 • účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu

5. Výročná správa k 31.12.2019
6. Diskusia

 

CD:

vzor Záverečného účtu,

vzor Výročnej správy,

vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.