Daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok

Termín

23. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, odborní zamestnanci miest a obcí na úseku miestnych daní, hlavní kontrolóri

Kapacita:

150

Uzávierka:

22.10.2019

Variabilný symbol:

2310

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 • druhy miestnych daní a poplatok za KO a DSO
 • predmet dane/poplatku
 • daňovník/poplatník
 • základ dane/poplatku
 • sadzba dane/poplatku
 • oslobodenia a zníženia od dane a poplatku
 • splnomocnenia pre správcov dane/poplatku

2. Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.

 • predmet poplatku
 • negatívne vymedzenie poplatku
 • poplatník
 • sadzba poplatku
 • výpočet poplatku
 • použitie poplatku

3. Novela zákona o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO

4. Novela miestneho poplatku za rozvoj

5. Riešenie konkrétnych problémov z praxe

6. VZN k miestnym daniam a poplatkom

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.