Úloha mzdového účtovníka v II. a III. Q. 2018

Termín

22. jún 2018, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

mzdoví/-é účtovníci/-čky a personalisti/-tky v obciach, mestách a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových

Kapacita:

150

Uzávierka:

21.06.2018

Variabilný symbol:

2206

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

18 €

Cena pre nečlenov:

33 €

Program:

Novela Zákonníka práce účinná od 1.5.2018

 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu

- ktoré firmy a za akých podmienok  môžu dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia až o 5 %  resp. 10 %

 • mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu

- ktoré firmy a za akých podmienok  môžu dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia až o 5 %

 • mzdové zvýhodnenie za prácu vykonávanú vo sviatok

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • mzdové zvýhodnenie za

- prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu

 • zvýšená odmena za prácu vo sviatok

Prechodné ustanovenie účinné od 1.5.2018

 • časové rozlíšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, nočnú prácu,

- obdobie od 1.5.2018 do 30.4.2019

- obdobie od 1.5.2019

Dopad zmien v mzdovom zvýhodnení v Zákonníku práce na

 • Zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č.  55/2017 Z.z. o štatnej službe

13.  a 14. mzda / odmena komplexne za rok 2018, 2019, 2020, 2021 z pohľadu

 • Zákonníka práce, Zákona o práci vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe, Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o sociálnom poistení

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru z pohľadu dôchodcov od 1.7.2018

 • Novela č.266/2017 Z.z.  zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • odmena do a nad 200 eur
 • dohody uzavreté pred a po účinnosti novely
 • spôsob uplatňovania zvýhodnenia z pohľadu administratívnych činností

- čestné Vyhlásenie – začiatok a koniec uplatňovania

- prihlasovanie a odhlasovanie v Sociálnej poisťovni

 • pre ktorých dôchodcov to bude výhodné / nevýhodné

Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od r. 2019

 • zavedenie ročného zúčtovania poistného na sociálne poistenie
 • základná informácia o príprave novely zákona č.461/2003 Z.z.

Stručný prehľad zmien účinných od 1.1.2018

 • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti

- nezdaniteľná časť základu dane – preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

- daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

 • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2018

- maximálny vymeriavací základ, valorizácia dôchodkov

- zvyšovanie dôchodkového veku, predčasný dôchodok

- zmena termínov oznamovacích povinností zamestnávateľa

- zmenené podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti,

- prihlasovanie, odhlasovanie zamestnávateľov, zamestnancov do SP, ELDP

 • Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
 • Novela zákona č.5/2004 Z.z. o službách nezamestnanosti
 • Novela zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Z.z. z pohľadu odmeňovania

- poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.