Zákon o priestupkoch - komentár, 2. vydanie

Autor:

Helena Spišiaková

Obsah:

Druhé vydanie komentára poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí.

Autorka zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s prejednávaním priestupkov a iných správnych deliktov a pri vysvetlení jednotlivých ustanovení zákona zohľadňuje problémy a osobitosti, s ktorými sa najmä samospráva pri aplikácii tohto zákona potýka. Komentované ustanovenia zákona doplnila o aktuálnu judikatúru slovenských a českých súdov vrátane rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj o množstvo príkladov a vzorov využiteľných v praxi.

Komentár je rozšírený o:
• Zoznam právnych predpisov, podľa ktorých obec ukladá sankcie – pokuty za priestupky a iné správne delikty;
• Zoznam zákonov, podľa ktorých obec prejednáva priestupky v blokovom konaní;
• Zoznam zákonov, podľa ktorých obecná polícia prejednáva priestupky v blokovom konaní;
• Zoznam zákonov upravujúcich priestupky a iné správne delikty, ktoré prejednávajú iné orgány verejnej správy než obec;
• Zoznam zákonov, podľa ktorých môže obec vydať VZN v oblasti ochrany verejného poriadku a poriadku v správe;
• Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach obcí – 56 editovateľných vzorov využiteľných v praxi.

Skvelou devízou komentára je jeho špecifické zameranie na podmienky samosprávy, kde v priestupkových a správnych konaniach dochádza často k procesným chybám. Tento komentár bude preto vítanou a užitočnou pomôckou pre predstaviteľov samosprávy, pracovníkov obecných úradov a príslušníkov obecných polícií, ako aj pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov a prokurátorov.

Cena:

56.80 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254  

RVC Prešov nie je platcom DPH.