Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Publikácie: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 

Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020

Autor:

Ing. Terézia Urbanová, Ing. Miriam Majorová,PhD.

Obsah:

Ôsme vydanie príručky bude obsahovať aktualizované, doplnené a zmenené príklady

z oblasti novej metodiky účtovania obcí, miest a ich rozpočtových a príspevkových

organizácií v zmysle aktualizovaných zmien a doplnkov Opatrenia MF SR o postupoch

účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie príspevkové organizácie,

štátne fondy, obce a vyššie územné celky účinných od 1.1.2020

Cena:

33.00 €

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254  

RVC Prešov nie je platcom DPH.