Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: JUDr. Helena Spišiaková 

Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Helena Spišiaková
Informácie:

JUDr. Helena Spišiaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1984 vykonala aj rigoróznu skúšku. V roku 1983 nastúpila  ako referent na odbore výstavby a územného plánovania vtedajšieho Mestského národného výboru v Nitre. Po zániku národných výborov a vzniku samosprávy v roku 1990 pôsobila na rôznych útvaroch Mestského úradu v Nitre. V roku 2003, keď prešla pôsobnosť stavebných úradov na obce, nastúpila na odbor stavebného poriadku, kde pracuje doteraz.

V rokoch 1991 až 2001 absolvovala viaceré vzdelávacie podujatia v zahraničí (Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, USA, Holandsko), ktoré boli zamerané na samosprávu a získala certifikáty od rôznych inštitúcií (napr. Nadácia vzdelávania samosprávy SR v Bratislave, Local Self Government Assistace Center v Bratislave, International City/County Management Association Washington, The United States Agency for International Development, Schweizerischer Städteverband, Mundi Unternehmen Beratung).

V roku 1993, kedy začali vznikať na Slovensku regionálne vzdelávacie centrá, ako združenia miest a obcí, začala pôsobiť ako lektorka a neskôr ako konzultant pre rôzne oblasti samosprávy. Lektorskej činnosti sa venuje stále, a to najmä so zameraním na

  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • § 5 a § 127 Občianskeho zákonníka a s tým súvisiace susedské spory v obci
  • zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Bola odborným garantom a autorom učebných textov viacerých vzdelávacích projektov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR (Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov, Základy správneho konania v podmienkach samosprávy, Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach miestnej samosprávy).

Publikovala viaceré články v časopisoch určených pre samosprávu (Obecné noviny, Právo pre ROPO a obce v praxi) a bola autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií (Manažment samosprávy, Verejný poriadok v obci, Miestna samospráva – základné princípy fungovania I a II). Je autorkou publikácie Zákon o priestupkoch KOMENTÁR, ktorá obsahuje aj vzory na prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v pôsobnosti obcí.

V rokoch 2012 až 2014 pôsobila v pracovnej skupine na prípravu nového stavebného zákona zriadenej pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Je členkou Asociácie vzdelávania samosprávy a prostredníctvom regionálnych vzdelávacích centier poskytuje pracovníkom obecných úradov a príslušníkom obecných polícií odborné poradenstvo a konzultácie.

Lektorovanie podujatí: 03. 08. 2020 - Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár*
03. 08. 2020 - Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár*
22. 06. 2020 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
22. 06. 2020 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
22. 06. 2020 - Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár*
15. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
15. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
28. 10. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
28. 10. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
08. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
08. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
14. 11. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
14. 11. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
21. 05. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
21. 05. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
27. 11. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
27. 11. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
21. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
21. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
05. 12. 2016 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
05. 12. 2016 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
03. 06. 2016 - Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov
26. 05. 2016 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni (26.-27.5.2016)
06. 05. 2016 - Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci
04. 05. 2016 - Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obci
30. 11. 2015 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
30. 11. 2015 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
04. 11. 2015 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska