OSVEDČOVANIE listín, HLÁSENIE pobytu občanov a REGISTER obyvateľov, ETIKETA a PROTOKOL - 3 - dňové pracovné stretnutie presunuté podujatie na jeseň

Termín

17.-19. jún 2024, Začiatok: 12:00 pracovné stretnutie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Kategória:

celoslovenské pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

matrikári/- ky, odborní zamestnanci obcí a mies pracujúci s danou agendou, starostovia/- ky, všetci záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

120

Uzávierka:

07.06.2024

Variabilný symbol:

17190624

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

320 €

Cena pre nečlenov:

340 €

Program:

1.deň

Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR

Lektor:  JUDr. Marek Dlapa

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka

 • Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

 • výklad základných pojmov,

 • štruktúra zákona,

 • predmet a účel zákona,

 • prihlasovanie na trvalý pobyt a odhlasovanie z trvalého pobytu,

 • práva a povinnosti ohlasovne pobytu,

 • informácia o novom právnom predpise,

 • základné zmeny,

 • poukázanie na nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti,

 • poskytovanie informácii v rámci preneseného výkonu štátnej správy.


2.deň

Organizovanie a postupy pri návštevách, prijatiach, spoločenských podujatiach podľa etikety a

protokolu

Lektor: Mgr. Sandra Makeľová

 • Význam etikety a protokolu pri budovaní úspešnej samosprávy

 • Aké sú základné úlohy a povinnosti tímu primátora a starostu pri pracovných  aj spoločenských stretnutiach?

 • Základné zásady a princípy v dávaní prednosti, pravidlo pravej ruky a čestné miesto

 • Pozdravy a predstavovanie

 • Správna verbálna aj písomná komunikácia v rámci úradu aj mimo neho

 • Správna komunikácia s hosťom, delegáciami, prac. a obchod. partnermi

 • Vhodný výber priestorov na oficiálne aj pracovné stretnutia– na čo sa prihliada

 • Insígnie

 • Vítanie a usádzanie hostí na úrade v bežný deň ale aj počas špeciálnych návštev

 • Kto je kto, kto má prednosť a ako ho spoznáme

 • Občerstvenie pre návštevu počas jednotlivých druhoch stretnutí

 • Dress code – vhodné obliekanie na rôzne druhy podujatí v samospráve ale aj v bežný pracovný deň

 • Príhovory

 • Ako vybrať správne dary a kvety, podľa čoho postupovať

 • Kedy je správny čas na fototermín, podpis do kroniky a detaily s tým spojené

 • Ukončenie stretnutí, rokovaní, pracovných návštev, odprevádzanie hostí

 • Pietny akt kladenia vencov – príprava, postupy, hostia

 

Obecné podujatia a slávnosti – praktická časť

Lektor: Mgr. Sandra Makeľová

 • Zmeny, úpravy  a inovácie pri podujatiach ako sú Uvítanie detí do života, Úcta k starším – jubilanti, Výročia manželov, Dni obce a mnohé iné


3.deň

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Lektorka: Mgr. Monika Karajosova

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa zákona č. 599/2001 Z. z.

 • Osvedčovacie knihy a ich evidencia

 • Formálne náležitosti osvedčovacích kníh

 • Miesto výkonu osvedčovacej činnosti

 • Zápisy v osvedčovacích knihách

 • Chybný zápis a jeho oprava

 • Osvedčovacie doložky

 • Správne poplatky

 • Otázky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.