Pracovné stretnutie starostov a primátorov

Termín

4.-6. október 2023, Začiatok: 12:00 pracovné stretnutie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Lektori:

JUDr. Iveta Ivanocová, Dávid Grochoľ, Ing. Roman Skorka , Mgr. Sandra Makeľová, VSD, a.s. - Marek Jurčišin, Miloš Daniška, Jaroslav Valichnáč, Štefan Džačko, Daniel Zákutný

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest

Kapacita:

182

Uzávierka:

04.10.2023

Variabilný symbol:

04061023

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

315 €

Cena pre nečlenov:

335 €

Program:

1. deň - streda - 4.10.2023

Postavenie obcí a miest v konaní podľa zákona o výstavbe

Lektor:    Ing. Roman Skorka

 • Postavenie obcí a miest v konaní o stavebnom zámere;
 • Záväzné stanovisko k vyhodnoteniu súladu zámeru s územno-plánovacou dokumentáciou;
 • Najzásadnejšie zmeny vyplývajúce zo zákona o výstavbe;
 • Prechodné obdobie po účinnosti zákona o výstavbe;
 • Základné povinnosti vyplývajúce zo zákona o územnom plánovaní.

 

Protokol a etiketa lídra samosprávy

Lektorka:    Mgr. Sandra Makeľová

 • Protokol a etiketa ako súčasť úspešnej samosprávy
 • Slušnosť a zdvorilosť ako jeden z prostriedkov dosahovania svojich cieľov
 • Obliekanie primátora/starostu, primátorky/starostky pri jednotlivých príležitostiach
 • Protokolárne poradie predstaviteľov v SR a hierarchia vrámci úradu
 • Organizácia a postupy pri jednotlivých návštevách a podujatiach
 • Pozvánky, kronika, dary a náležitosti s nimi spojené

 

2. deň:  štvrtok - 5. 10. 2023

Informačná a internetová bezpečnosť pre obce

Lektor:  Dávid Grochoľ

 • Najčastejšie formy útokov na verejné inštitúcie
 • Podoby správania sa vírusov v online prostredí
 • Phishing pri online platbách – čo si všímať a ako byť opatrný
 • Prečo sa nepripájať na verejné Wifi siete
 • 5 zásad online bezpečnosti pre lepšiu bezpečnosť

Stavebná legislatíva očami prevádzkovateľa sietí

Lektori:  VSD, a.s. - Marek Jurčišin, Miloš Daniška, Jaroslav Valichnáč, Štefan Džačko, Daniel Zákutný

 • VSD ako dotknutá PO v procese územného plánovania
 • Spôsob koordinácie tvorby/aktualizácie UP a investičných plánov VSD
 • Ako získať podklady (IS VSD) pre UP „rýchlo a on-line“
 • eVSD nielen o IS – záložka samospráva
 • diskusia k prezentovaným témam


3. deň:  piatok - 6. 10. 2023

Starosta obce a katastrálny zákon – aplikačná prax s príkladmi

Lektorka:   JUDr. Iveta Ivanocová

 • Pojmy z katastrálneho zákona a súvisiacich predpisov ( vlastnícke právo, vlastník, oprávnená osoba, verejná listina, zmluva, pozemok parcela, výmera parcely, drobné stavby, geometrický plán, druh pozemku)
 • Plomba, list vlastníctva , vpisovanie údajov do listu vlastníctva
 • Predmet evidovania v katastri, súpisné číslo stavby
 • Katastrálne konania ( vklad , záznam , poznámka) a ich forma  zápisov do katastra nehnuteľností
 • Doplnenie údajov o vlastníkovi, cudzozemec, neznámy vlastník
 • Náležitosti listiny predloženej na zápis do katastra nehnuteľností , vrátenie listiny predloženej na zápis
 • Zápis stavby postavenej pred 1.10.1976 do katastra nehnuteľností, overovanie podpisov na listinách pre katastrálne konanie, doložka vyššieho overenia –APOSTILLE

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Ing. Mgr. Silvia Kováčová

25.9.2023 o 17:13

Reagovať

Dobrý deň. Ak by sa uvoľnil termín na pracovné stretnutie starostov a primátorov 4-6.10.2023 rada by som sa zúčastnila. S pozdravom Kováčová, starostka Široké

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.