Nové štandardy kvality pre vybrané druhy SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Termín

4. apríl 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
5.-11. apríl 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

primátori a starostovia, odborní zamestnanci miest, obcí a zariadení sociálnych služieb, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

04.04.2023

Variabilný symbol:

040423

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 • Legislatívne a iné východiská

 • Aké zásadné zmeny priniesla novela zákona č.345/2022 Z.z. o inšpekcii v sociálnych veciach pre štandardy kvality

 • Dôvody včlenenia oblasti základných ľudských práv a slobôd do  3 oblastí

 • Východisko nových štandardov - Dobrovoľný európsky rámec pre kvalitu sociálnych služieb

 • WHO QualityRights Toolkit a štandardy kvality

 • Definícia štandardov kvality

 • Ciele sociálnych služieb, ich rôznorodosť a podmienky kvality

 • Čo určuje kvalitu?

 • Ciele sociálnych služieb

 • Východiská merania kvality sociálnych služieb prostredníctvom štyroch dimenzií kvality

 • Zložitosť merania kvality v sociálnych službách

 • Vzťah merania výkonnosti a spokojnosti v SS

 • Kľúčové zásady dokumentácie

 • Manažovanie systému kvality

 • Štandardy kvality v kontexte druhov sociálnych služieb

 • Terénna SS podmienená odkázanosťou – OSL - príklad

 • Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd

 • Procedurálne, Personálne a  Prevádzkové štandardy kvality

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 35532882,

DIČ: 2021010420
IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001

RVC Michalovce nie je platcom DPH. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.