Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy    *2-dňový praktický kurz* Praktický kurz s potvrdením

Termín

5.-6. jún 2024, Začiatok: 09:00 (Praktický kurz -Webinár)
8.-13. jún 2024, Začiatok: 00:00 (Záznam z weninára)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

praktický kurz

Cieľová skupina:

riaditelia všetkých typov škôl a ich zástupcovia, odborní zamestnanci (personalisti, mzdári), zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

05.06.2024

Variabilný symbol:

05060624

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

65 €

Cena pre nečlenov:

95 €

Program:

Program SEMINÁRA:

1.deň:

 • Prehľad súvisiacej legislatívy pracovnoprávnej dokumentácie školy
 • Pracovnoprávna dokumentácia – povinnosti a možnosti
 • Príplatky – nárokové a nenárokové zložky funkčného platu – priznanie, odobratie
 • Náplne práce – alebo organizačný poriadok
 • Pracovný čas – povinnosti a evidencia
 • Práca nadčas – povinnosti a evidencia
 • Náhradné voľno - povinnosti a evidencia
 • Vzťahy so zástupcami zamestnancov (odborová organizácia – zamestnanecký dôverník – zamestnávateľ) a ich kompetencie a práva
 • Schvaľovanie a prerokovanie dokumentov
 • Riešenia pre každodennú prax – príklady z praxe (zistené porušenia a možná náprava nedostatkov)

 

2.deň:

 • Kolektívna zmluva a sociálny fond
 • Prehľad súvisiacej legislatívy (niektoré ustanovenie Zákonníka práce, zákon o sociálnom fonde)
 • Kolektívne vyjednávanie alebo len Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu?
 • Tvorba a použitie sociálneho fondu
 • Čo ak ste kolektívnu zmluvu nezverejnili v Centrálnom registri zmlúv ?
 • Riešenia pre každodennú prax – príklady z praxe (zistené porušenia a možná náprava nedostatkov)
 • SMERNICA pre FINANČNÉ RIADENIE školy – aktualizácia po legislatívnych zmenách

vzor smernice v rámci pracovného materiálu

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu

s linkom na webinár, resp. záznamom z webinára.

 

Na získanie Potvrdenia o absolvovaní kurzu je potrebné zúčastniť sa obidvoch vzdelávacích dní (webinár, resp. záznam z webinára)absolvovať krátky test, (na ktorý vás dokonale pripravíme).

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.