Všeobecné záväzné nariadenia obcí po aktuálnych legislatívnych zmenách

Termín

3. jún 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
4.-10. jún 2024, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/záznam z webinára

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest, odborní zamestnanci, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

150

Uzávierka:

02.06.2024

Variabilný symbol:

030624

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Program seminára:

-    v rámci seminára lektor poskytne aktuálny a ucelený pohľad na problematiku VZN

na obciach,

-  čo možno regulovať vo VZN a čo v interných predpisoch obce po novele zákona o obecnom zriadení a novelizáciách osobitných predpisov,

-  aké najčastejšie chyby sa vyskytujú v praxi samospráv pri tvorbe VZN,

-  poukáže tiež na aktuálnu judikatúru súdov a stanoviská prokuratúry k problematike VZN,

-  poukáže tiež na povinnosti obce prijať nové druhy VZN,

-  diskusia.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spols linkom na webinár, resp. záznamom z webinára. Súčasťou rozsiahlych materiálov pre účastníkov seminára bude aj  kompletný a aktualizovaný katalóg VZN a rovnako katalóg interných predpisov obce.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.