Osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa zákona č. 599/2001 Z. z. *záznam z webinára* Záznam z webinára

Termín

7. február - 10. marec 2024, Začiatok: 09:00 záznam z webinára (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

záznam z webinára

Kategória:

záznam z webinára

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí/ miest/ mestských častí, matrikári, vedúci zamestnanci, kontrolóri, štatutári

Kapacita:

200

Uzávierka:

10.03.2024

Variabilný symbol:

07290224

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Þ    Evidencia osvedčovacích kníh

Þ    Formálne náležitosti osvedčovacích kníh

Þ    Zápisy v osvedčovacích knihách

Þ    Chybný zápis a jeho oprava Osvedčovacie doložky

Þ    Miesto výkonu osvedčovacej činnosti

Þ    Správne poplatky

Þ    Otázky

Pracovný materiál: súčasťou záznamu je pracovný materiál, ktorý zasielame spolu s linkom na zázánam

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.