Studne, malé čistiarne odpadových vôd a žumpy podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Vodné stavby

Termín

21. máj 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
22.-28. máj 2024, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online, Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia obcí; výkonní zamestnanci obcí, ktorí pracujú na úseku životného prostredia alebo na stavebnom úrade, iní záujemcovia o problematiku vodných stavieb

Kapacita:

200

Uzávierka:

21.05.2024

Variabilný symbol:

090424

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

 • Čo je vodná stavba? Čo je všeobecné užívanie vôd, na ktoré nie je potrebné povolenie?
 • Povinnosti obce v rámci preneseného výkonu štátnej vodnej správy.
 • Konanie o vydaní povolenia na odber podzemných vôd
 • Vydávanie záväzných stanovísk orgánom štátnej vodnej správy okresných úradov k investičným projektom pri stavebnej činnosti v obci
 • Individuálne systémy odvádzania odpadových vôd: žumpy a malé čistiarne odpadových vôd. Povinnosti vlastníka malej čistiarne odpadových vôd
 • Zriaďovanie a vlastníctvo verejných vodovodov a verejných kanalizácií (podľa legislatívnych zmien v zákone od 1.1.2023 napr. subjekt verejného práva)
 • Oprávnenia na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (napr. nútená správa, účelová finančná rezerva)
 • Pásma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie (postup v konaní)
 • Verejná správa na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • Možnosti financovania výstavby verejných vodovodov a verejných kanalizácií

 

Na školení/seminári budú použité najmä tieto legislatívne predpisy:

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.