Záznamy z 3 tém v rámci podujatia Praktický výkon kontroly v samospráve *rozpočet - majetok - trestnoprávna zodpovednosť* Záznamy z podujatí

Termín

1.-29. február 2024, Začiatok: 09:00 Záznamy z 3 tém_Kontrolóri

Miesto konania:

záznamy z podujatia

Kategória:

Záznamy z 3 tém z podujatie pre KONTOLÓROV

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri miestnej a regionálnej samosprávy, zamestnanci útvarov (oddelení, odborov) kontroly, štatutári, vedúci zamestnanci a ostatní zamestnanci obcí, miest, MČ, VÚC a nimi zriadených inštitúcií, iní záujemcovi

Kapacita:

200

Uzávierka:

29.02.2024

Variabilný symbol:

16290224

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

90 €

Cena pre nečlenov:

90 €

Program:

Rozpočtové hospodárenie v obci /meste z pohľadu kontrolóra

Lektorka: Ing. Mária Kasmanová

Čas: 3h 19 min. 24 sek.

Þ    Proces zostavenia rozpočtu obce

Þ    Rozpočet rozpočtovej organizácie ako súčasť rozpočtu obce

Þ    Príspevok príspevkovej organizácii

Þ    Základné pravidlá programového rozpočtovania

Þ    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce

Þ    Vysporiadanie rozpočtového hospodárenia v záverečnom účte obce

Þ    Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Þ    Evidencia rezervného fondu – tvorba a použitie


Metodika vybraných kontrol v samospráve – kontrola VZN a interných predpisov, povinného zverejňovania a agendy povinného sprístupňovania informácií

Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová

Čas: 3h 06 min. 44 sek.

 

 

1.  KONTROLA TVORBY A DODRŽIAVANIA  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH  NARIADENÍ OBCE  A INTERNÝCH PREDPISOV

Þ     Právny poriadok SR

Þ     Legislatívny proces v obci/meste

Þ     Tvorba a náležitosti VZN obce/mesta

Þ     Tvorba, prijímanie a kontrola uznesení OZ/MsZ

Þ     Vnútorné predpisy obce/mesta

2.  KONTROLA POVINNÉHO  ZVEREJŇOVANIA (podľa  z. 211/2000 Z. z., 369/1990 Zb., 138/1991 Zb., 343/2015 Z. z. )

Þ    Spôsob a miesta zverejňovania

Þ    Povinné zverejňovanie informácií – prehľad

Þ    Najčastejšie nedostatky

3.  KONTROLA AGENDY SPRÍSTUPŇOVANIA  INFORMÁCIÍ

Þ     Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií

Þ     Lehoty - prehľad

Þ     Postupy pri vybavovaní žiadostí

Nakladanie s obecným majetkom – trestnoprávne aspekty

Lektor: JUDr. Marian Hoffmann, PhD., sudca krajského súdu, bývalý prokurátor

 

V prednáške sa bude lektor venuje trestnoprávnej zodpovednosti starostu, poslancov a zamestnancov obcí v súvislosti s nakladaním s obecným majetkom ako aj ich trestnoprávnou ochranou. V rámci prednášky rozoberá skutkové podstaty trestných činov, ktoré súvisia s nakladaním s obecným majetkom. Súčasťou prednášky je rozbor konkrétnych príkladov z praxe, kedy protiprávne nakladanie s majetkom obce skončilo vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.