Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po aktuálnych legislatívnych zmenách

Termín

14. február 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
15.-21. február 2024, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online, Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia/ riaditeľky, zástupcovia/ zástupkyne škôl, zamestnanci zriaďovateľov MŠ, ZŠ s MŠ, zamestnanci školských úradov, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

14.02.2024

Variabilný symbol:

140224

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Obsah seminára:

Lektor sa na seminári bude venovať problematike vymeškávania školskej dochádzky a jej riešeniu na školách a v obciach po aktuálnych legislatívnych zmenách - poslednej novele zákona.

Problematika právneho postihovania záškoláctva po novom zahŕňa nielen základné školy ale aj materské školy v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním. Nerešpektovanie zákonných povinností zo strany riaditeľov škôl môže znamenať ich pracovnoprávny postih . Lektor na seminári uvedie, ako rešpektovať platný právny stav zo strany obcí, školských úradov, základných a materských škôl. Súčasťou rozsiahlych materiálov pre účastníkov seminára budú aj vzory rozhodovacej činnosti ako aj vzory pre školy.

V rámci celého Slovenska realizovala prokuratúra od roku 2010 previerky na obciach a základných školách a prednáška reaguje aj na konkrétne zistenia a nedostatky, ako sa ich vyvarovať.

Pri postihovaní záškoláctva v priestupkovom a trestnom konaní sa jedná o delenú kompetenciu medzi základnou resp. materskou školou a obcou a preto je prednáška vhodná tak pre školy ako aj pre obce. Náplňou prednášky budú konkrétne príklady, kde došlo k pochybeniam, ako správne postupovať pri aplikácii jednotlivých právnych predpisov

 

Program:

1. Kompetencie riaditeľa základnej školy

2. Kompetencie obce

3. Priestupková zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

4. Trestnoprávna zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

5. Priestupkové konanie na obci – vzory

6. Konkrétne aplikačné problémy z praxe

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Kamila Benková

12.2.2024 o 13:15

Reagovať

Dobrý deň, máme oznámenie o spáchaní priestupku rodičov, z ktorých jeden je cudzí štátny občan, má povolený trvalý pobyt na území SR. Môže obec cudzincovi s trvalým pobytom na území SR riadne uložiť sankciu (pri záškoláctve pokutu) ?

Kamila Benková

12.2.2024 o 08:16

Reagovať

Dobrý deň, poprosím o vyjadrenie:
obci bolo vrátené odovzdanie veci záškoláctva , ktoré obec odovzdala polícii podľa §60 zákona o priestupkoch z dôvodu, že žiak vynechal v mesiaci jún neospravedlnene 14 hodín. Polícia vrátila obci vec uznesením s odôvodnením, že vzhľadom na o nízky stupeň nebezpečenstva pre spoločnosť je jeho závažnosť nepatrná ....... , že konaním rodičov je naplnená skutková podstata priestupku. Išlo o žiaka po dovŕšení 15. roku veku. Matka vypovedala, že nevedela, že syn nechodí do školy, každý deň sa vracal akoby zo školy. Otázka:
1. Musí obec znovu predvolávať účastníkov konania alebo môže vydať rozhodnutie na základe spisu z polície, ktorý obsahuje výpoveď rodiča?
2. Ak by obec predvolala mladistvého a uzná ho vinným z priestupku (výpoveď mladistvého za účasti zákonného zástupcu a zástupcu úradu práce) , uloží pokutu mladistvému, ktorý ešte nemá žiadny príjem? Ďakujem.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.