Kompetencie riaditeľov materských škôl a obcí, ako zriaďovateľov, vo vzťahu k predprimárnemu vzdelávaniu Materské školy

Termín

20. február 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
21.-27. február 2024, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online, Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia/ -ky, zástupcovia/ -kyne MŠ a ZŠ s MŠ, zamestnanci zriaďovateľov MŠ, ZŠ s MŠ, zamestnanci školských úradov, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

20.02.2024

Variabilný symbol:

200224

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

1. Kompetencie riaditeľov materských škôl a obcí, ako zriaďovateľov pri:

  • zriaďovaní materskej školy a zmenách v sieti škôl a školských zariadení SP,
  • rozširovaní kapacít materských škôl
  • prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie,
  • ustanovení rady školy a voľbe členov rady školy,
  • vykonávaní správy materskej školy,
  • vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov v profesijnom rozvoji,
  • pri riadení práce zamestnancov materskej školy,
  • hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov,
  • kontrole kvality výchovy a vzdelávania v materskej škole a
  • kontrole dodržiavania právnych predpisov

2. Výberové konanie na riaditeľa školy

3. Obsadzovanie miest ďalších vedúcich pedagogických zamestnancov
4. Rôzne – odpovede na aktuálne otázky

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii, prípadne e-mailom

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.