Praktický výkon kontroly v samospráve - rozpočet - majetok - trestnoprávna zodpovednosť NOVÉ!

Termín

15. január 2024, Začiatok: 13:00 prezenčná forma (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Bellevue****, Horný Smokovec

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri miestnej a regionálnej samosprávy, zamestnanci útvarov (oddelení, odborov) kontroly, štatutári, zamestnanci obcí, miest, MČ, VÚC a nimi zriadených inštitúcií, iní záujemcovia

Kapacita:

100

Uzávierka:

15.01.2024

Variabilný symbol:

15170124

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

315 €

Cena pre nečlenov:

335 €

Program:

1. deň:  pondelok, 15.1.2024

Rozpočtové hospodárenie v obci /meste z pohľadu kontrolóra

Lektorka: Ing. Mária Kasmanová

Þ     Proces zostavenia rozpočtu obce

Þ     Rozpočet rozpočtovej organizácie ako súčasť rozpočtu obce

Þ     Príspevok príspevkovej organizácii

Þ     Základné pravidlá programového rozpočtovania

Þ     Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce

Þ     Vysporiadanie rozpočtového hospodárenia v záverečnom účte obce

Þ     Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Þ     Evidencia rezervného fondu – tvorba a použitie

 

2. deň:  utorok, 16.1.2024

Metodika vybraných kontrol v samospráve – kontrola VZN a interných predpisov, povinného zverejňovania a agendy povinného sprístupňovania informácií

Lektorka: Ing. Oxana Hospodárová

1.  KONTROLA TVORBY A DODRŽIAVANIA  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH  NARIADENÍ OBCE  A INTERNÝCH PREDPISOV

Þ     Právny poriadok SR

Þ     Legislatívny proces v obci/meste

Þ     Tvorba a náležitosti VZN obce/mesta

Þ     Tvorba, prijímanie a kontrola uznesení OZ/MsZ

Þ     Vnútorné predpisy obce/mesta

 

2.  KONTROLA POVINNÉHO  ZVEREJŇOVANIA  (podľa  z. 211/2000 Z. z., 369/1990 Zb., 138/1991 Zb., 343/2015 Z. z. )

Þ     Spôsob a miesta zverejňovania

Þ     Povinné zverejňovanie informácií – prehľad

Þ     Najčastejšie nedostatky

 

3.  KONTROLA AGENDY SPRÍSTUPŇOVANIA  INFORMÁCIÍ

Þ     Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií

Þ     Lehoty - prehľad

Þ     Postupy pri vybavovaní žiadostí


Praktická časť s Ing. Hospodárovou – PRÁCA v SKUPINÁCH

Túto časť sme pripravili ako interaktívnu praktickú prácu v skupinách. Cieľom je spoločne prejsť postupom vykonania kontroly a učenie sa na prakrickom príklade.

Riadiť túto časť bude Ing. Oxana Hospodárová.

A/Praktické  vykonanie kontroly dodržiavania VZN a interných predpisov obce

Formou  „BRAINSTORMINGu  BRAINWRITINGu“

B/ Praktický nácvik: vykonanie kontroly povinného zverejňovania a agendy sprístupňovania

infožiadostí

 

3. deň: streda,     17.1.2024

Nakladanie s obecným majetkom – trestnoprávne aspekty

Lektor: JUDr. Marian Hoffmann, PhD., sudca krajského súdu, bývalý prokurátor

V prednáške sa bude lektor venovať trestnoprávnej zodpovednosti starostu, poslancov a zamestnancov obcí v súvislosti s nakladaním s obecným majetkom ako aj ich trestnoprávnou ochranou. V rámci prednášky rozoberie skutkové podstaty trestných činov, ktoré súvisia s nakladaním s obecným majetkom. Súčasťou prednášky bude rozbor konkrétnych príkladov z praxe, kedy protiprávne nakladanie s majetkom obce skončilo vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti.

 

Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, alebo zaslaním na vami zadané mailové adresy pri prihlasovaní sa.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.