Miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, miestny poplatok za rozvoj podľa noviel platných od 2024 Zmena miesta: Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A

Termín

11. október 2023, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prezenčne: Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A

Kategória:

prezenčný legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci správy daní a poplatkov miest a obcí, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

10.10.2023

Variabilný symbol:

111023

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1. časť – schválené novely zákona o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO účinné od roku 2024

2. časť – zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

2. A – miestne dane

- druhy miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné ay, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie, daň za užívanie VP, daň za vjazd a zotrvanie MV v historickej časti obce, daň za JZ)
- predmet dane

- daňovník

- základ dane

- sadzba dane

- výpočet dane

- podávanie priznania k miestnym daniam a oznamovacia povinnosť

- vznik a zánik daňovej povinnosti

- vyrubovanie miestnych daní

- určovanie miestnych daní podľa pomôcok

- všeobecne záväzné nariadenie

- určovanie sadzieb

- úľavy na miestnych daniach


2. B - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- predmet poplatku

- poplatník

- oznamovacia povinnosť poplatníka

- sadzba poplatku

- výpočet poplatku

- oznamovacia povinnosť poplatníka

- vznik a zánik poplatkovej povinnosti

- určovanie poplatku podľa pomôcok

- vyrubovanie poplatku

- všeobecne záväzné nariadenie

- určovanie sadzieb

- úľavy na poplatku

3. časť – zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj

- predmet poplatku

- poplatník

- oznamovacia povinnosť poplatníka

- sadzba poplatku

- výpočet poplatku

- oznamovacia povinnosť poplatníka

- vznik a zánik poplatkovej povinnosti

- vyrubovanie poplatku

- určovanie poplatku podľa pomôcok

- všeobecne záväzné nariadenie

- určenie sadzieb

- miesta, kde sa poplatok vyrubuje

- informácia o výnose z poplatku a jeho použití

4. časť – diskusia.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.