NOVÁ vyhláška kvalifikačných predpokladov a Pracovný poriadok školy podľa noviel platných od 1.9.2023

Termín

24. október 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
25.-31. október 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) zriaďovateľov škôl (obce, mestá, MČ, iné subjekty) a školských zariadení, riaditelia škôl, starostovia obcí, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

250

Uzávierka:

24.10.2023

Variabilný symbol:

260923

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

PRACOVNÝ PORIADOK školy v nadväznosti na novelu zákona č. 138/21019 Z. z., a na novelu  zákona č. 553/2003 Z. z.

+ NOVÁ vyhláška o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ

  • Prehľad  zmien zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na aktuálny stav

  • Prehľad zmien zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme na aktuálny stav

  • NOVÁ vyhláška o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ č. 173/2023 Z. z. platná od 1.9.2023

  • Aktualizovaný PRACOVNÝ PORIADOK školy v nadväznosti na novely „školských“ zákonov na platný právny stav 1.9.2023


Pracovný materiál: súčasťou podujatia  sú  materiály, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.