ZÁŠKOLÁCTVO a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona

Termín

22. máj 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
23.-30. máj 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a ich zástupcovia všetkých typov škôl, odborní zamestnanci obce/mesta/MČ a iných zriaďovateľov, štatutári, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

22.05.2023

Variabilný symbol:

220523

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  1. Kompetencie riaditeľa základnej školy
  2. Kompetencie obce
  3. Priestupková zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky
  4. Trestnoprávna zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky
  5. Priestupkové konanie na obci – vzory
  6. Konkrétne aplikačné problémy z praxe

 

Súčasťou rozsiahlych materiálov pre účastníkov seminára budú aj vzory rozhodovacej činnosti ako aj vzory pre školy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.