Správa registratúry pre OBCE *od klasickej po elektronickú* Poduajtie sa v piatok koná:)

Termín

12. máj 2023, Začiatok: 09:00 prezenčne (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Aston Building, Werferova1, Košice

Kategória:

odborný seminár, prezenčná forma

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci na úseky správy registratúry, podateľne, sekretariátov, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

70

Uzávierka:

12.05.2023

Variabilný symbol:

130423

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • Čo je správa registratúry?
  • Kto musí mať registratúrny poriadok a plán, kto len registratúrny plán?
  • Formálna úprava záznamov – ako sa píšu listy, pozvánky, zápisnice, kde a ako sa má podpisovať.
  • Evidencia pečiatok, kedy sa používa aká pečiatka.
  • Čo je to príručná registratúra?
  • Akú povinnosť má správca registratúry?
  • Archív či registratúrne stredisko?
  • Ako si urobiť poriadok v príručnej registratúre, v registratúrnom stredisku = vyraďovacie konanie.
  • Registratúrny denník klasický, či denník na správu registratúra elektronicky?
  • Diskusia.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Ivana Tóthová

22.3.2023 o 15:37

Reagovať

Dobrý deň, je možné školenie absolvovať aj online? Ďakujem.

admin2

26.4.2023 o 17:59

Reagovať

Nateraz to nemáme dohodnuté s lektorkou.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.