Praktické otázky kontrolnej činnosti v samospráve - 3 dni KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Termín

13.-15. február 2023, Začiatok: 12:00 prezenčne (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri obcí, miest, mestských častí, VÚC, zamestnanci na úseku kontroly, volení predstavitelia – starostovia a poslanci, zamestnanci samosprávy a ich RO a PO, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

200

Uzávierka:

13.02.2023

Variabilný symbol:

13150223

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

289 €

Cena pre nečlenov:

309 €

Program:

1. deň:  pondelok, 13.2.2023

Obed                       12:00 – 13:00 h

od 12.45                 Prezencia na podujatie

Plánovanie a príprava kontrolných akcií v podmienkach NKÚ SR

Lektori: zástupcovia NKÚ

Vstup NKÚ sme zaradili aj na základe požiadaviek zo spätnej väzby. Zástupcovia NKÚ pre vás pripravili niektoré výstupy z kontrolných akcií a vysvetlenie vlastných postupov pri plánovaní a príprave kontrol. Veríme, že to môže byť pre vás, kontrolórov inšpiratívne. Nevyhneme sa ani vzťahom a vzájomnej spolupráci medzi NKÚ a hlavnými kontrolórmi obcí a miest.

Poradný hlas kontrolóra

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Účasť hlavného kontrolóra obce na rokovaní obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór ako pomocná ruka a odborný garant činnosti orgánov obce.

Rozdelenie moci v obecnej samospráve:  starosta obce - obecné zastupiteľstvo.

Rozhodovacia činnosť obecného zastupiteľstva – uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia.

Pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom (sistačné právo starostu).

Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu.

Otázky účastníkov.

 

2. deň:  utorok, 14.2.2023

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra z návrhu záverečného účtu obce /mesta

Lektorka: Ing. Mária Kasmanová

Zákonnosť a metodická správnosť predloženého záverečného účtu

Zhodnotenie rozpočtu obce / mesta

Zhodnotenie rozpočtov zriadených RO

Údaje o hospodárení  zriadených PO

Peňažné fondy obce / mesta

Bilancia aktív a pasív obce / mesta

Zhodnotenie poskytnutých dotácií obce / mesta

Zhodnotenie vývoja dlhu obce / mesta

Zhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce / mesta

Výsledok hospodárenia obce / mesta

Diskusia


Konzultácie s prítomnými lektormi

Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok prítomných účastníkov a otázok zaslaných vopred  k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred svoju otázku, alebo námet najneskôr do 7.2.2023.

 

3. deň: streda,     15.2.2023

Evidovanie nehnuteľného majetku obcí v katastri

Lektorka: JUDr. Iveta Ivanocová

OÚ Trebišov, katastrálny odbor, oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam, vedúca oddelenia

Súčinnosť orgánov štátnej správy na úseku katastra s obcami

Návrh na začatie katastrálneho konania

Zápis práv k nehnuteľnostiam

Skutočnosti zapisované do katastra nehnuteľností formou poznámky

Osobitné záznamové listiny – zápis a výmaz stavieb, „staré stavby“, podzemné stavby

Najčastejšie chyby a možnosti ich opravy , praktické príklady a diskusia

Hodnovernosť a záväznosť údajov katastra a ich využitie v kontrolnej činnosti HK


Pracovný materiál:

súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, alebo zaslaním na vami zadané mailové adresy pri prihlasovaní sa.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Ing. Peter Biskup

1.2.2023 o 10:22

Reagovať

Chcem sa informovať, či je možné sa prihlásiť na podujatie aj bez ubytovania, napríklad iba na prvý, iba na druhý, iba na tretí deň samostatne, t. j. keď nechcem tam byť na všetkých prednáškach. Ak áno, koľko by to stálo. Napríklad ja by som sa chcel zúčastniť iba druhý deň, bez ubytovania, koľko by som mal zaplatiť, keď je to ovšem možné. Ďakujem.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Potvrdenie o prihlásení,  ktoré vám vygeneruje náš systém a odošle na vašu e-mailovú adresu, obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.