Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci

Termín

29. september 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
30. september - 20. október 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obecných úradov, ktorí majú v náplni práce ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, zamestnanci spoločných stavebných úradov, starostovia obcí (najmä novozvolení)

Kapacita:

200

Uzávierka:

29.09.2022

Variabilný symbol:

290922

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Cieľ seminára:

Ponúknuť starostom a zamestnancom obecných úradov, ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku, výklad príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby postup obce pri ohlasovaných stavebných činnostiach bol v súlade so zásadami zákonnosti.

Poskytnúť základné informácie o prechode kompetencií z obcí na nové stavebné úrady podľa novej legislatívy a odpovede na otázky: Kedy vzniknú nové stavebné úrady? Kde budú sídliť nové stavebné úrady? Prejdú zamestnanci obcí na nové stavebné úrady? Aké kompetencie zostanú obciam? Dokedy a ako budú obce fungovať ako stavebné úrady?

Obsahová štruktúra:

  1. Stavba (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

1.1. Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác

1.2. Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu

  1. Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác

2.1. Náležitosti ohlásenia

2.2. Postup stavebného úradu pri ohlásení

  1. Preskúmanie zákonnosti postupu stavebného úradu pri ohlásení

3.1. Konanie o proteste prokurátora

3.2. Upozornenie prokurátora

3.3. Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku

  1. Zisťovanie neohlásených stavieb -  štátny stavebný dohľad
  2. Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

5.1. Overenie pasportu drobnej stavby

5.2. Konanie o dodatočnom povolení stavby

5.3. Stavba na cudzom pozemku

5.4. Konanie o odstránení nelegálnej stavby

5.5. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

  1. Sankcie za neohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

6.1. Priestupky

6.2. Správne delikty

-        Vzťah štátna správa a samospráva a prechod kompetencií stavebných úradov


Študijné materiály:

Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to:

-        podrobné poznámky k téme Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,

-        VZORY správnych aktov vydávaných obcami ako stavebnými úradmi pri ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a tiež v prípade protestu prokurátora (spolu 13 vzorov).

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Mária Morvayová

22.9.2022 o 10:21

Reagovať

Dobrý deň,
je správne jedným oznámením súhlasiť realizáciou viacerých drobných stavieb alebo každá drobná stavba sa ohlasuje samostatne?
keďže oznámenie nemôže obsahovať podmienky, ako určiť umiestnenie drobnej stavby resp. ako posúdiť, ak rozmery drobnej stavby zostanú, len sa umiestni na hranici pozemku a sused namieta?
V akom rozsahu je nutné mať súhlas suseda k výstavbe oplotenia, ak staré oplotenie z pletiva sa nahrádza bariérovým oplotením ale celé oplotenie bude na pozemku stavebníka?
Ďakujem za odpoveď

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.