Pracovné stretnutie starostov a primátorov - koniec volebného obdobia

Termín

22.-24. jún 2022, Začiatok: 12:00 pracovné stretnutie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest

Kapacita:

200

Uzávierka:

22.06.2022

Variabilný symbol:

222406

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

272 €

Cena pre nečlenov:

292 €

Program:

1. deň: 22.6.2022

Informácie o sietiach VSD pre občiansku výstavbu a obnovu územnoplánovacej dokumentácie
– ľahko a rýchlo

Lektori: VSD

 • Nová stavebná legislatíva a obnova Územnoplánovacej dokumentácie samospráv (krátke intro)
 • Dostupnosť informácii on-line (bez čakania) a zdarma (podľa rozsahu požiadavky), v rôznych formátoch podľa potreby (s ukážkou)
 • Využitie: Tvorba a aktualizácia územných plánov; plánov HSR; príprava obecných investícií (výroba a bývanie); podklad pre projekt pozemkových úprav
 • Okrem uvedenej oblasti VSD poskytuje cely rad informácii prostredictvom elektronizovanych žiadosti (rýchlo a zdarma)

 

Úlohy na konci volebného obdobia

Lektorka:    Ing. Oxana Hospodárová

1. Ukončenie volebného obdobia

 • Odovzdanie a prevzatie funkcie starostu obce
 • Inventarizácia majetku obce

2. Rozpočtové pravidlá v súvislosti s ukončením volebného obdobia

 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia

3. Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí

 • Stanovenie  úväzku starostu
 • Zverejnenie počtu obyvateľov
 • Určenie počtu poslancov
 • Určenie volebných obvodov
 • Zverejnenie počtu poslancov a volebných obvodov
 • Podklady k novým voľbám

4. Právne predpisy súvisiace s voľbami       (aktuálne zmeny)

 • Zákon č. 180/2014  podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
 • Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Vyhláška MV SR č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami v z. n. p.


2. deň:  štvrtok - 23.6.2022


Ako byť úspešný v komunálnych voľbách

Lektor:  PhDr. Dušan Gallo


Cieľ seminára:

Účastníci budú lepšie ovládať svoje slabé a silné stránky pre pôsobenie v miestnej samospráve, poznať základné pravidlá  komunikácie a stratégie rozvíjania vzťahov s občanmi – voličmi a vedieť zásady ako pripraviť efektívnu volebnú kampaň pre úspech v komunálnych voľbách.

Program:

 • Imidž a úspech v každodennom živote.
 • Základné komunikačné a facilitačné zručnosti, ako predpoklad pre úspech vo voľbách.
 • Strategické plánovanie:

Stratégie umožňovania /budovanie sietí, spolupráca a tvorivosť/.
Niekoľko tipov pre volebnú stratégiu.

 • Priority a adresnosť volebného programu.
 • Volebná kampaň /príprava, priebeh a vyhodnotenie/.


3. deň: piatok - 24.6.2022


Odmeňovanie starostov počas funkčného obdobia a pri jeho skončení

Lektor:   Ing. Pavol Kukučka

 • odmeny starostu a poslancov pri skončení funkčného obdobia
 • odstupné a odchodné starostu

a) nepokračuje v ďalšom volebnom období

 • odstupné
 • odchodné ????
 • preplatená nevyčerpaná dovolenka

b) pokračuje v ďalšom volebnom období

 • odstupné  ????
 • odchodné ????
 • preplatená nevyčerpaná dovolenka, nárok na novú dovolenku

c) novozvolený starosta

 • nárok na dovolenku

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.