HOSPODÁR – HOSPODÁRKA ŠKOLY - praktický kurz - 5. časť - Vybrané agendy školy - cestovné náhrady, sociálny fond , vnútorné predpisy školy.

Termín

19. november 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
20.-27. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

online kurz

Cieľová skupina:

zamestnanci škôl, ktorí majú na starosti ekonomickú a hospodársku agendu školy, ekonómovia, účtovníci

Kapacita:

100

Uzávierka:

19.11.2021

Variabilný symbol:

0110191121

Cena pre členov:

220 €

Cena pre nečlenov:

290 €

Program:

  • Vnútorné predpisy školy    (3 hodiny)
  • Zodpovednosť za tvorbu vnútorných predpisov
  • Zodpovednosť zamestnancov vyplývajúca z vnútorných predpisov zamestnávateľa
  • Zásady pre vydávanie vnútorných predpisov  a evidencia  všetkých smerníc školy
  • Tvorba a aktualizácia vnútorných predpisov/smerníc školy
  • Plán aktualizácie smerníc – ako na to efektívne v meniacej sa legislatíve
  • Povinné vnútorné predpisy škôl vyplývajúce z legislatívy
  • Nepovinné vnútorné predpisy škôl – ako ochrana zamestnávateľa

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.