Aktualizovanie pracovno-právnej dokumentácie školy

Termín

22. november 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
23.-29. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a odborní zamestnanci všetkých typov škôl, starostovia a odborní zamestnanci miest a obcí

Kapacita:

200

Uzávierka:

22.11.2021

Variabilný symbol:

221121

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Þ     správna dokumentácia personalistky - mzdárky školy

Þ     osobný spis zamestnanca – zakladanie osobného spisu zamestnanca,  menovacie dekréty (na čo a kedy?)

Þ     špecializované činnosti vykonávané zamestnancami  školy a  „menovanie“

Þ     príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. – prehľad povinností a špecifík

Þ     náplne práce – povinnosť alebo možnosť,  výhody a nevýhody

Þ     platová inventúra a tvorba rozpočtu  na mzdy

Þ     interné pracovno-právne predpisy – povinné a nepovinné

Þ     riziká a znižovanie miery právnej istoty pre zamestnancov a zamestnávateľov pri neaktualizovaní  vnútorných  predpisov

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.