Odpadové hospodárstvo obce * pripravované zmeny od 1.1.2022 a elektronizácia v odpadovom hospodárstve * Nový termín, pôvodne 10.11.2021

Termín

10. december 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
11.-20. december 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, odborní zamestnanci miest a obcí, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

200

Uzávierka:

10.12.2021

Variabilný symbol:

101121

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - schválené a pripravované zmeny.
  • Základné ustanovenia.
  • Povinnosti pri nakladaní s odpadmi - prehľad a schválené zmeny.
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov - zmeny súvisiace s odpadovým hospodárstvom obce.
  • Komunálny odpad - povinnosti jednotlivých subjektov a posledné zmeny ustanovení.
  • Administratívne nástroje - povolenia, registrácia - úprava.
  • Informačný systém odpadového hospodárstva - aktuálny stav.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch - novely jednotlivých vyhlášok.
  • Prehľad ďalších pripravovaných zmien právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
  • Odpovede na zaslané otázky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.


Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.