HOSPODÁR – HOSPODÁRKA ŠKOLY - praktický kurz - ONLINE - 5 samostatných webinárov Kurz pre hospodárky škôl

Termín

1. október - 19. november 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
2. október - 19. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

5 x online webinár

Kategória:

online kurz

Cieľová skupina:

zamestnanci škôl, ktorí majú na starosti ekonomickú a hospodársku agendu školy, ekonómovia, účtovníci, správco

Kapacita:

100

Uzávierka:

01.10.2021

Variabilný symbol:

0110191121

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

220 €

Cena pre nečlenov:

290 €

Program:

1. DEŇ – 1.10.2021 1. časť

Základný legislatívny rámec, ekonomická agenda, správa majetku a inventarizácia

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

 • Základy ekonomiky a základná ekonomická dokumentácia školy
 • Zásady účtovníctva  a základy vedenia účtovnej dokumentácie
 • Príprava podkladov pre účtovníctvo školy – základy zo zákona o účtovníctve
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Pokladnica  a pokladničné operácie
 • Správa majetku,  evidencia majetku a inventarizácia
 • Základná dokumentácia evidencia a inventarizácie majetku
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Základy verejného obstarávania – pravidlá a postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
 • Základná dokumentácia verejného obstarávania

2. DEŇ – 15.10.2021 2. časť

Rozpočet a hospodárenie školy

Ing. Oxana Hospodárová

 

 • Príslušná legislatíva
 • Rozpočtové hospodárenie
 • Tvorba rozpočtu a jeho členenie
 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
 • Špecifiká rozpočtového hospodárenia

 

3. DEŇ – 22.10.2021 3. časť

Správa registratúry a archivácia, korešpondencia.

Mgr. Ľubica Kováčová

 • Správa registratúry a formálna úprava záznamov
 • Platné právne predpisy pre správu registratúry a ich novely
 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 364/2020 Z.z.
 • Vyhláška  č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registra a o doplnení niektorých zákonov, novela vyhlášky76/2017 Z.z.
 • Vyhláška 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a tvorbe spisu, v znení neskorších predpisov, novela vyhlášky č. 49/2019 Z.z.
 • Procesné úkony pri správe registratúrnych záznamov
 • Registratúrny poriadok a plán
 • Registratúrny denník
 • Elektronické vyraďovanie
 • Činnosť správcu registratúrneho strediska školy, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov
 • Formálna úprava registratúrnych záznamov školy

4. DEŇ – 5.11.2021 4. časť

Ochrana osobných údajov a základná dokumentácia.

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

 • Prehľad platnej legislatívy k ochrane osobných údajov
 • Zákon  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • GDPR -  nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov
 • Základné pravidlá spracúvania osobných údajov  a právne základy spracúvania
 • Základné zásady pri spracúvaní osobných údajov
 • Dodržiavanie  práv dotknutej osoby  a  vzťahy  zo sprostredkovateľmi
 • Základná dokumentácia k ochrane osobných údajov
 • Poverenie osoby oprávnenej na prístup k osobným údajom
 • Pokyny prevádzkovateľa
 • Poučenie a vzdelávanie o podmienkach spracúvania a ochrany osobných údajov
 • Súhlas na spracovanie osobných údajov a podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Poverenie  zodpovednej osoby – úlohy zodpovednej osoby
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

5. DEŇ – 19.11.2021 5. časť

Vybrané agendy školy - cestovné náhrady, sociálny fond , vnútorné predpisy školy.

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

 • Vnútorné predpisy školy    (3 hodiny)
 • Zodpovednosť za tvorbu vnútorných predpisov
 • Zodpovednosť zamestnancov vyplývajúca z vnútorných predpisov zamestnávateľa
 • Zásady pre vydávanie vnútorných predpisov  a evidencia  všetkých smerníc školy
 • Tvorba a aktualizácia vnútorných predpisov/smerníc školy
 • Plán aktualizácie smerníc – ako na to efektívne v meniacej sa legislatíve
 • Povinné vnútorné predpisy škôl vyplývajúce z legislatívy
 • Nepovinné vnútorné predpisy škôl – ako ochrana zamestnávateľa

 

Záverečná skúška ( 13.30 – 14.30)

Skúšobná komisia

- vypracovanie testu

14:30 h Vyhodnotenie kurzu a testu, záver

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za webináre (celkovo sa uskutoční 5 samostatných školiacich dní), pracovný materiál, lektori, organizačné a administratívne náklady pri evidencii podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní, vydanie potvrdenia o absolvovaní.

Za členov na toto podujatie (kurz) sa považujú členovia RVC Košice, RVC Martin, RVC Michalovce, RVC Nitra, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava.

 

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.