Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve + prehľad aktuálnych osobitostí súvisiacich s COVID opatreniami Konsolidácia

Termín

19. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
20.-27. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí, miest a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, kontrolóri, ved

Kapacita:

500

Uzávierka:

19.05.2021

Variabilný symbol:

190521

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 • prehľad osobitostí účtovania súvisiacich s COVID opatreniami
 • účtovné zásady uplatňované pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky
 • metóda úplnej konsolidácie
 • metóda podielovej konsolidácie
 • metóda vlastného imania
 • získanie údajom pre konsolidáciu
 • vytvorenie agregovaných účtovných výkazov vrátane zahrnutia obchodných spoločností
 • odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v systéme RISSAM
 • odsúhlasovanie vzájomných vzťahov  mimo RISSAM
 • konsolidačné operácie v rámci Súvahy
 • konsolidačné operácie v rámci Výkazu ziskov a strát
 • technika konsolidačných operácií s využitím RISSAM
 • technika konsolidačných operácií bez využitia RISSAM
 • postup zostavenia textovej a tabuľkovej časti Poznámok

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.