Aplikácia zmien Zákonníka práce v personalistike a odmeňovaní zamestnancov obcí a škôl NOVÉ!

Termín

9. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
10.-17. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci obcí, škôl a materských škôl, starostovia, riaditelia, kontrolóri

Kapacita:

500

Uzávierka:

09.03.2021

Variabilný symbol:

090321

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Zmeny v Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z. schválené dňa 4.11.2020 Vládou SR a ďalšie zmeny od 1.1.2021 a 1.3.2021                                                                                                                                                                           


Þ     Prehľad zmien a výklad k zmenám

Þ     Pojem „zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa“

Þ     Zmena v skúšobnej dobe

Þ     Domácka práca a telepráca – nové znenie ustanovenia ZP pre aplikačnú prax

Þ     Zmena v podmienkach dojednania pružného pracovného času

Þ     Presné podmienky určenia nároku na zvýšenú výmeru dovolenky u zamestnancov mladších ako 33 rokov veku pri ukončení trvalej starostlivosti o dieťa

Þ     Doplnenie výkladu pojmu „mzda“ o príspevok na stravovanie

Þ     Úprava podmienok náhrady škody u žiakov ZŠ, SŠ, a študentov VŠ alebo u zamestnancov so zdravotným postihnutím

Þ     Ako sa menia podmienky vzniku nároku na zabezpečenie stravovania zamestnancov

Þ     Podmienky poskytovania finančného príspevku na stravovanie – skutočná voľba zamestnanca?

Þ     Nová právna úprava výšky finančného príspevku na stravovanie

Þ     Zmeny pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Þ     Nové podmienky reprezentatívnosti pri zastupovaní zamestnancov odborovou organizáciou

Þ     Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2021

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, zaslanie pracovného materiálu mailom, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

ÚČTOVNÝ DOKLAD

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.