Povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a posledné schválené zmeny

Termín

30. január 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

legislatívno - informačný seminár

Cieľová skupina:

primátori, starostovia, poslanci, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest, obcí a zberových firiem

Kapacita:

120

Uzávierka:

30.01.2020

Variabilný symbol:

3001

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Prehľad platných právnych predpisov odpadového hospodárstva a rozsah ich zmien od 1.7.2020
  • Prehľad ustanovení zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládky odpadov
  • Prehľad ustanovení zákona o odpadoch s poukázaním na posledné schválené zmeny

- Základné ustanovenia a základné pojmy

- Základné povinnosti obcí pri nakladaní s odpadmi

- Obce a rozšírená zodpovednosť výrobcov

- Stavebné odpady a zodpovednosť za nakladanie s nimi

- Komunálny odpad – zmeny v definíciách a zodpovednosti ako i nakladaní s nimi

- Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania

- Zodpovednosť za porušenie povinností

  • Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov a posledné zmeny
  • Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.