Pracovný poriadok školy – ZMENY a AKTUALIZÁCIE *organizačný poriadok, pracovné náplne zamestnancov v školách*

Termín

12. apríl 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

riaditelia škôl, zástupcovia, personalisti, mzdoví účtovníci, ekonómky

Kapacita:

120

Uzávierka:

12.04.2019

Variabilný symbol:

1204

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Zmeny a aktualizácie pracovného poriadku školy
  • Zmeny a aktualizácie organizačného poriadku školy
  • Zmeny v pracovných náplniach zamestnancov v nadväznosti na nový katalóg pracovných činností

Pracovný materiál:

  • Pracovný poriadok pre školy so zapracovanými zmenami v nadväznosti na nové pravidlá ochrany osobných údajov a GDPR, novelizácie Zákonníka práce, zákona 553/2003 Z. z. prípadne ďalších zákonov
  • Organizačný poriadok pre školy so zapracovanými zmenami
  • vzorové pracovné náplne

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.