Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska

Termín

25.-27. september 2018, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Horný Smokovec, hotel Bellevue

Kategória:

praktický seminár

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest

Kapacita:

85

Uzávierka:

18.09.2018

Variabilný symbol:

252709

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

209 €

Cena pre nečlenov:

229 €

Program:

*Zodpovedné hospodárenie na prelome volebných období - rozpočtové hospodárenie a účtovná závierka v samospráve

Lektor: Ing. Michal Lažo

 • Postavenie rozpočtu v územnej samospráve
 • Očakávané východiska k zostaveniu rozpočtu samosprávy pre rok 2019
 • Príprava rozpočtu v územnej samospráve - rozpočtový proces
 • Monitorovanie rozpočtu - plnenia rozpočtu
 • Význam účtovnej závierky pre samosprávu
 • Audit účtovnej závierky
 • Zistenia z auditu účtovných závierok a rozpočtového hospodárenia samosprávy

*Stratégie zvládania (zladenia) pracovného a osobného života starostu- sám sebe manažérom

Lektor:  PhDr. Dušan Gallo

 • Manažment života
 • Manažment vzťahov
 • Komunikačné stratégie
 • Manažment času
 • Strategický plán osobného rozvoja (Ako na to?)

*GDPR a infozákon počas volebnej kampane a .... po nej

Lektor: JUDr. Vladimír Pirošík

 • Prehľad najdôležitejších povinností obcí a miest podľa novej legislatívy na ochranu osobných údajov (GDPR)
 • Najčastejšie pochybenia samosprávy pri spracúvaní osobných údajov
 • Ochrana osobných údajov v rámci predvolebných kampaní
 • Informačné povinnosti samosprávy podľa Zákona o slobode informácií
 • Ďalšie informačné povinnosti podľa osobitných právnych predpisov
 • Otázky a odpovede

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120

DIČ: 2021241937

č. účtu: 2578922254/0200

SK49 0200 0000 0025 7892 2254

RVC Prešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.