Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023

Obsah:

Deviate vydanie príručky obsahuje príklady z oblasti účtovania obcí, miest, VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií v zmysle Opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie účinného od 1.1.2023.

Cena:

40.00 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice

Hlavná 68

040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1274035053/0200

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

RVC Košice nie je platcom DPH.