Praktická príručka pre kronikárov

Obsah:

Publikácia je prepracovaným a rozšíreným vydaním príručky pre kronikárov z roku 2013 o nové témy, ktoré priniesli legislatívne zmeny do práce kronikárov. Publikácia je tematicky členená do jednotlivých kapitol, s prílohou fotografií historických kroník a zápisov.

Obsah publikácie:

Mgr. Agáta Krupová

v  kronikári v tejto časti nájdu kmeňovú metodiku tvorby obecných, školských a iných druhov kroník, jej členenie, technické záležitosti vedenia kroník, obsahovú náplň ročných záznamov, spracovanie dokumentačných príloh ku kronike. Do publikácie prispeli aj niektorí kronikári svojimi skúsenosťami a ukážkami svojich kroník z rôznych častí Slovenska.

Mgr. Vladimír Pirošík

v  od roku 2013 sa zmenili niektoré zákonné normy, týkajúce sa hlavne ochrany osobných údajov, práve táto otázka práve mení niektoré postupy a prístupy v práci kronikára. V tejto časti autor vymedzil mantinely pre kronikárov, na ktoré si musia dávať pozor pri písaní kroník a s tým súvisiacim zverejňovaním rôznych údajov o obyvateľoch danej lokality.

Mgr. Ľubica Kováčová

v  predstaví archívne fondy ako dôležitý zdroj informácií v kronikárskej práci a históriu kronikárstva na území Slovenska a ich význam, ako naračných dokumentov.

Cena:

12.00 €

Pozor!

Publikáciu už nie je možné objednať.

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice

Hlavná 68

040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1274035053/0200

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

RVC Košice nie je platcom DPH.