Financovania regionálneho školstva. Aktuálne otázky v roku 2024 Časový plán: 13.00 - 17.00 h

Termín

18. jún 2024, Začiatok: 13:00 (Webinár)
19.-25. jún 2024, Začiatok: 09:00 (Záznam z webinára)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/ záznam z webinára

Cieľová skupina:

základné školy, materské školy a ich zriaďovatelia, štatutári, ekonómovia, účtovníci, hlavní kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

18.06.2024

Variabilný symbol:

180624

Organizátor:

RVC Michalovce;RVC Košice; RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Legislatívne predpisy upravujúce financovanie škôl.

  • Zákon  č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
  • Financovanie podporných opatrení

Legislatívne predpisy upravujúce financovanie originálnych školských kompetencií s ohľadom na pripravované zmeny

  • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
  • Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

  • Nariadenie vlády  SR č. 668/2004 Z. z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve  v znení neskorších predpisov.

  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov – časť financovanie

  • Výpočet hodnoty jednotkového koeficientu a praktické príklady.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.