Studne, malé čistiarne odpadových vôd a žumpy podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. presun z pôvodného termínu 9.4.2022 na NOVÝ TERMÍN

Termín

21. máj 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
22.-28. máj 2024, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/záznam z webinára

Cieľová skupina:

starostovia obcí; výkonní zamestnanci obcí, ktorí pracujú na úseku životného prostredia alebo na stavebnom úrade, iní záujemcovia o problematiku vodných stavieb

Kapacita:

100

Uzávierka:

21.05.2024

Variabilný symbol:

210524

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

 • Čo je vodná stavba? Čo je všeobecné užívanie vôd, na ktoré nie je potrebné povolenie?

 • Povinnosti obce v rámci preneseného výkonu štátnej vodnej správy.

 • Konanie o vydaní povolenia na odber podzemných vôd

 • Vydávanie záväzných stanovísk orgánom štátnej vodnej správy okresných úradov k investičným projektom pri stavebnej činnosti v obci

 • Individuálne systémy odvádzania odpadových vôd: žumpy a malé čistiarne odpadových vôd. Povinnosti vlastníka malej čistiarne odpadových vôd

 • Zriaďovanie a vlastníctvo verejných vodovodov a verejných kanalizácií (podľa legislatívnych zmien v zákone od 1.1.2023 napr. subjekt verejného práva)

 • Oprávnenia na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

 • Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (napr. nútená správa, účelová finančná rezerva)

 • Pásma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie (postup v konaní)

 • Verejná správa na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií

 • Možnosti financovania výstavby verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Na školení/seminári budú použité najmä tieto legislatívne predpisy:

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.