Meno, priezvisko, tituly:Ing. Anna Gaálová
Informácie:

Odborníčka na vodné hospodárstvo a súvisiacu legislatívu. Začínala ako technológ  čistenia odpadových vôd a zároveň ako vedúca laboratória vo vodárenskej spoločnosti. Po zriadení úradov životného prostredia 15 rokov pracovala na okresnom úrade v oblasti životného prostredia. Ďalších 17 rokov pôsobila na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky,  na sekcii vôd, z toho 14 rokov ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva.

Lektorovanie podujatí: 21. 05. 2024 - Studne, malé čistiarne odpadových vôd a žumpy podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
21. 05. 2024 - Studne, malé čistiarne odpadových vôd a žumpy podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.