Rozpočet obce -Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026

Termín

3. október 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
4.-10. október 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

primátori miest a starostovia obcí, účtovníci, ekonómovia a ďalší odborní zamestnanci miest a obcí a ich RO a PO, hlavní kontrolóri, poslanci, ostatní záujemcovia o danú tému

Kapacita:

150

Uzávierka:

03.10.2023

Variabilný symbol:

031023

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 • Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy v roku 2023 vo vzťahu k úpravám a plneniu rozpočtu v roku 2023

 • Úpravy rozpočtu po 31.8. 2023

 • Prijímanie návratných zdrojov financovania a zapájanie prostriedkov rezervného fondu po 31.8.2023

 • Ukončenie rozpočtového roka 2023 v zmysle opatrení, ktoré vyplývajú z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účinnej od 15.12.2022 a z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účinnej od 1.8.2023

 • Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO

 • Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu , viacročný rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti

 • Stanovisko hlavného kontrolóra obce/mesta k návrhu rozpočtu obce / mesta – jeho základné náležitosti

 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO

 • Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce

 • Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM – obce, RO, PO

 • Zapojenie občanov do rozhodovania o použití finančných prostriedkov obce / mesta - Participatívny rozpočet

 • Vplyv zákona o rozpočtovej zodpovednosti na tvorbu rozpočtu

 • Programový rozpočet, rozpočtová štruktúra.

 • Diskusia

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Ľuboš Soták

2.10.2023 o 08:29

Reagovať

Stabilizačný príspevok – zariadenie sociálnych služieb.
Mesto ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie požiadalo o poskytnutie stabilizačného príspevku od Ministerstva práce, sociálnych veci a rody SR (ďalej len „MPSVaR SR). Túto dotáciu následne poslalo rozpočtovej organizácii, ktorá ju vyplatila zamestnancom, ktorí o tento stabilizačný príspevok požiadali. Dotácia bola v plnej výške vyplatená zamestnancom a takto aj bola zúčtovaná pre MPSVaR SR. Zamestnanci sa zaviazali, že zotrvajú v pracovnom pomere tri roky. O niekoľko mesiacov neskôr (po zúčtovaní dotácie), niektorí zamestnanci rozviazali pracovný pomer a alikvotnú časť tohto príspevku vrátili rozpočtovej organizácií, tá následne mestu a mesto MPSVaR SR.
Ako rozpočtová organizácia, sme účtovali v súlade s Metodickým usmernením č. MF/013098/2023-36 o účtovaní stabilizačného príspevku zdravotníckych zamestnancov v znení dodatku č. 1 Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“). Na základe tohto postupu sme neznížili v rozpočte pôvodnú výšku dotácie. Autorka toho usmernenia (Ing. Jana Hvojníková) sa z pohľadu rozpočtu vyjadriť nevedela. Zriaďovateľ (po konzultácii s audítorom) rozhodol o zvolení účtovného postupu, ktorého výsledkom je zníženie pôvodnej výšky dotácie o vrátenú časť (v plnení príjmov aj v čerpaní výdavkov), cez účet 357, teda nie v súlade s usmernením MF SR.
Následne nám zaslalo MF SR stanovisko sekcie rozpočtovej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré konštatuje, že „určiť spôsob poskytnutia, čerpania a zúčtovania takých finančných prostriedkov je oprávnený v súlade s príslušnou legislatívou poskytovateľ takýchto prostriedkov, t. j. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pri úprave svojho rozpočtu v prípade vratiek týchto prostriedkov je potrebné postupovať v súčinnosti s usmernením zriaďovateľa príslušnej organizácie, ktorým je mesto.
MPSVaR SR ako poskytovateľ dotácie nevydalo žiadne usmernenie, naopak odvolalo sa na usmernenie MF SR.
Sekcia výkazníctva (ktorá predmetné usmernenie vydala) sa vyjadrila k spôsobu účtovania (pri vratkách nepoužívať účet 357). Sekcia rozpočtovej politiky v stanovisku konštatuje, že je treba konať v súčinnosti so zriaďovateľom, čo v našom prípade znamená použiť účet 357.
Samozrejme, zamestnanec môže pracovný pomer rozviazať aj v nasledujúcom rozpočtovom roku a vznikne mu tak povinnosť vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku a celý proces sa zopakuje, avšak príjem dotácie a ani jej čerpanie už v rozpočte figurovať nebude.
Ako má teda konať, účtovať vrátku alikvotnej časti stabilizačného príspevku vo vzťahu k rozpočtu rozpočtová organizácia?