Základy kontroly v územnej samospráve presúvame na september 2023

Termín

30. máj - 27. jún 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online, Zoom

Kategória:

AKREDITOVANÝ KURZ MŠ SR Č. 1551/2018/73/1 - ONLINE

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri obcí, VÚC, pracovníci obcí, spoločných úradov a VÚC na oddeleniach kontroly, štatutári obcí, poslanci, iní záujemcovia

Kapacita:

60

Uzávierka:

29.05.2023

Variabilný symbol:

30052706

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

260 €

Cena pre nečlenov:

300 €

Program:

ODPORÚČAME VÁM požiadať o príspevok na tento kurz príslušný ÚPSVaR - 30 dní pred konaním kurzu (takže veľmi rýchlo)

v rámci národného projektu (kliknite na text): Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Klikom na link si otvoríte stránku, vpravo nájdete tlačivá a pokyny na vyplnenie vašich údajov. My vyplníme údaje za poskytovateľa a počkáme na rozhodnutie.

----------------------------------------

PROGRAM  KURZU a termíny:

1. DEŇ – 30.5.2023/utorok, 1. časť

  • Kontrolný systém v SR

Ing. Oxana Hospodárová

- Kontrolný systém v SR

  • Kontrola v územnej samospráve

- Kontrola v územnej samospráve

- Úlohy hlavného kontrolóra

- Právne predpisy, metodika a aplikačné postupy v kontrolnej činnosti


2. DEŇ – 6.6.2023/utorok - 2. časť

  • Verejná správa a obecné zriadenie

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

-  Štátna správa, územné a správne členenie

-  Územná samospráva

-  Zákon o obecnom zriadení

-  Právne postavenie hlavného kontrolóra

 

3. DEŇ – 13.6.2023/utorok, 3. časť

  • Majetok obce, VÚC a hospodárenie s ním

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

-  Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

-  Zákon č. 446/2001Z. z. o majetku vyšších územných celkov

-  Zásady hospodárenia s majetkom obcí, VÚC

-  Kontrola hospodárenia s majetkom obcí, VÚC

 

4. DEŇ – 22.6.2023/štvrtok, 4. časť

  • Kontrola v územnej samospráve – pokračovanie

Ing. Oxana Hospodárová

-  Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení,  vnútorných smerníc, pokynov a iných nariadení

-  Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce, samosprávneho kraja

Praktické nácviky: Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti, Vypracovanie správy o vykonaní kontroly


5. DEŇ – 27.6.2023/utorok, 5. časť

  • Rozpočtové hospodárenie a jeho kontrola

Ing. Oxana Hospodárová           (9.00 – 13.00)

- Rozpočtové pravidlá

- Tvorba rozpočtu

- Tvorba záverečného účtu

- Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce, samosprávneho kraja

- Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu

Praktický nácvik: Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu

 

  • Záverečná skúška ( 13.30 – 14.30)

Ing. Oxana Hospodárová

Vypracovanie testu, odovzdanie zadaní.

Odovzdanie osvedčení úspešným absolventom kurzu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Táto pozvánka, resp. elektronické Potvrdenie o prihlásení slúži (vygeneruje ho náš systém a zašle vám ho na vami zadaný mail) ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.