Meno, priezvisko, tituly:Ing. Oxana Hospodárová
Informácie:

 

Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave.

Odborné vzdelávanie :

-        Základy kontroly

-        Tréner – lektor pre kontrolu vo verejnej správe

-        Manažérske zručnosti

-        Riadenie verejných financií

-        Tréning lektorov

-        Lektor ďalšieho vzdelávania

 

Od roku 1993 pôsobí vo verejnej správe – v štátnej správe aj v územnej samospráve, a to najmä v oblastiach kontroly, ekonomickej a riadiacej.

 

Lektorskej činnosti sa venuje od roku 2002 so zameraním na:

-        kontrolu v územnej samospráve,

-        finančnú kontrolu,

-        rozpočtovníctvo,

-        financovanie,

-        hospodárenie s majetkom a správu majetku obcí,

-        sťažnosti a petície,

-        pôsobnosť orgánov územnej samosprávy,

-        agendu obecného zastupiteľstva a orgánov obecného zastupiteľstva

-        manažment a ekonomickú agendu ZŠ a MŠ a pod.

Je odbornou garantkou aj lektorkou kurzov pre hlavných kontrolórov miest a obcí SR akreditovaných MŠ SR.
Venuje sa aj poradenskej a publikačnej činnosti so zameraním na témy, ktoré prednáša.

Lektorovanie podujatí: 06. 10. 2021 - Pracovné stretnutie pre správcov majetku miest a obcí a správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov - 3 dni
01. 10. 2021 - HOSPODÁR – HOSPODÁRKA ŠKOLY - praktický kurz - ONLINE - 5 samostatných webinárov
17. 06. 2021 - Ako riešiť sťažnosti, susedské spory a petície
17. 06. 2021 - AKO RIEŠIŤ SŤAŽNOSTI, SUSEDSKÉ SPORY A PETÍCIE
17. 06. 2021 - AKO RIEŠIŤ SŤAŽNOSTI, SUSEDSKÉ SPORY A PETÍCIE
18. 05. 2021 - Hospodárenie s majetkom a správa majetku obce *majetok v správe škôl a školských zariadení*
18. 05. 2021 - Hospodárenie s majetkom a správa majetku obce *majetok v správe škôl a školských zariadení*
18. 05. 2021 - Hospodárenie s majetkom a správa majetku obce *majetok v správe škôl a školských zariadení*
29. 04. 2021 - Finančná kontrola v praxi * upravená metodickým pokynom MF SR a metodickým odporúčaním MF SR *
29. 04. 2021 - FINANČNÁ KONTROLA V PRAXI upravená metodickým pokynom MF SR a metodickým odporúčaním MF SR
29. 04. 2021 - FINANČNÁ KONTROLA V PRAXI, UPRAVENÁ METODICKÝM POKYNOM MF SR A METODICKÝM ODPORÚČANÍM MF SR
16. 04. 2021 - Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1
27. 03. 2021 - Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1
12. 03. 2021 - Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1
12. 10. 2020 - Hlavný kontrolór obce/mesta *zmena rozpočtových pravidiel, kontrola majetku* * videoseminár *
02. 10. 2020 - Návratná finančná výpomoc z MF SR - video pomôcka pre žiadateľov
28. 09. 2020 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
22. 09. 2020 - Hlavný kontrolór obce/mesta - *zmena rozpočtových pravidiel a kontrola majetku*
17. 09. 2020 - Hlavný kontrolór obce/mesta *zmena rozpočtových pravidiel, kontrola majetku*
03. 08. 2020 - Praktický výkon finančnej kontroly s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu * videoseminár *
13. 07. 2020 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
13. 07. 2020 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
15. 06. 2020 - Praktický výkon finančnej kontroly s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu * videoseminár *
13. 05. 2020 - Ekonomické opatrenia pre obce, RO a PO v čase pandémie COVID 19 *online WEBINÁR*
13. 05. 2020 - Ekonomické opatrenia pre obce, RO a PO v čase pandémie COVID 19 *videoseminár*
30. 04. 2020 - PODÁVANE „MAJETKOVÝCH PRIZNANÍ“ PO NOVOM A ODMEŇOVANIE VOLENÝCH FUNKCIONÁROV
18. 03. 2020 - Podávanie majetkových priznaní po novom a odmeňovanie volených funkcionárov
10. 03. 2020 - FINANČNÁ KONTROLA upravená novým metodickým pokynom MF SR a POVINNOSTI zamestnávateľov pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z.
18. 10. 2019 - Seminár pre hlavných kontrolórov
15. 10. 2019 - Seminár pre HLAVNÝCH KONTROLÓROV
25. 09. 2019 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
12. 06. 2019 - Akreditovaný kurz: Základy kontroly v územnej samospráve - 4. časť kurzu
14. 05. 2019 - Základy finančného riadenia obce
11. 04. 2019 - Základy finančného riadenia obce *pre starostov, poslancov, kontrolórov, zamestnancov obce*
08. 03. 2019 - Novela zákona o finančnej kontrole od 1.1.2019 a výkon finančnej kontroly v praxi
23. 02. 2019 - OBECNÁ SAMOSPRÁVA - základné princípy fungovania
15. 02. 2019 - Novela zákona o finančnej kontrole od 1.1.2018 a výkon finančnej kontroly v praxi
13. 11. 2018 - Jesenný seminár pre kontrolórov obcí, miest, MČ Košíc, VÚC
06. 11. 2018 - Jesenný seminár pre hlavných kontrolórov obcí, miest
31. 10. 2018 - Úlohy na konci volebného obdobia a odmeňovanie volených funkcionárov obcí
29. 10. 2018 - Úlohy na konci volebného obdobia a odmeňovanie volených funkcionárov obcí
25. 05. 2018 - Hlavný kontrolór obce - zmeny po novele zákona o obecnom zriadení
25. 04. 2018 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
19. 04. 2018 - Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov
17. 04. 2018 - Hlavný kontrolór obce - zmeny po novele zákona o obecnom zriadení
10. 04. 2018 - Finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z.z. *praktické rady a príklady*
16. 02. 2018 - FINANČNÁ KONTROLA PODĽA ZÁKONA č. 357/2015 Z. z. *praktické postupy a rady*
27. 11. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
27. 11. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
21. 11. 2017 - Seminár pre hlavných kontrolórov
10. 11. 2017 - Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň, 5. časť
03. 11. 2017 - Seminár pre hlavných kontrolórov
31. 10. 2017 - Seminár pre hlavných kontrolórov
26. 10. 2017 - Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň, 4. časť
19. 10. 2017 - Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň, 3. časť
05. 10. 2017 - Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň, 2. časť
05. 10. 2017 - Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň, 2. časť
28. 09. 2017 - Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň, 1. časť
12. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
12. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
06. 06. 2017 - Riešenie sťažností po novele zákona od 1.6.2017 a riešenie petícií po novele od 1.9.2015
30. 05. 2017 - Petície a sťažnosti po novele zákona od 1.6.2017
09. 03. 2017 - Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov - jar 2017
07. 03. 2017 - Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov - jar 2017
23. 02. 2017 - Poskytovanie dotácie z rozpočtu obcí a ich kontrola
21. 02. 2017 - Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce a ich kontrola
02. 02. 2017 - Finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z. z. pre obce, mestá a nimi zriadené organizácie  *praktické poznatky*
31. 01. 2017 - FINANČNÁ KONTROLA podľa zákona č. 357/2015 Z. z. pre obce, mestá a nimi zriadené organizácie *praktické poznatky*
25. 11. 2016 - Seminár pre hlavných kontrolórov
11. 11. 2016 - Seminár pre hlavných kontrolórov - aktuálne informcie k výkonu kontrolnej činnosti
27. 04. 2016 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
21. 04. 2016 - Seminár pre hlavných kontrolórov k aktuálnym problémom kontrolnej činnosti
03. 03. 2016 - Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v školách zriadených mestom Košice
12. 02. 2016 - Finančná kontrola od 1.1.2016, zákon č.357/2015 Z.z. a jeho praktická aplikácia
05. 02. 2016 - Zákon o finančnej kontrole a audite, účinný od 1.1.2016, č. 357/2015 Z.z.
26. 11. 2015 - PROJEKT Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy
18. 11. 2015 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dni
18. 11. 2015 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dni
12. 11. 2015 - Seminár pre hlavných kontrolórov - finančná kontrola do 31.12.2015 a po 1.1.2016