Pracovnoprávne minimum novozvolených starostov obcí

Termín

3. apríl 2023, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Michalovce, Vysoká škola sv. Alžbety, Partizánska 23

Kategória:

prezenčný legislatívny seminár

Cieľová skupina:

primátori, starostovia, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, vedúci zamestnanci miest a obcí, hlavní kontrolóri

Kapacita:

70

Uzávierka:

03.04.2023

Variabilný symbol:

130423

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

1. Kompetencie starostu obce v pracovnoprávnych vzťahoch (postavenie zamestnávateľa)

2.  Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru

  • predzmluvné vzťahy – informačné povinnosti
  • pracovná zmluva a jej náležitosti – čo tvorí podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
  • skúšobná doba - jej úskalia a možnosti
  • pracovná náplň – jej správna interpretácia
  • zmena obsahu pracovnej zmluvy – dohoda o zmene pracovných podmienok, jednostranné

preradenie

  • skončenie pracovného pomeru (výpoveď, výpovedná doba, okamžité skončenie pracovného pomeru,

dohoda o skončení pracovného pomeru)

3. Odstupné a odchodné

4. Druhy pracovných pomerov

  • súbežné pracovné pomery
  • pracovný pomer na neurčitý čas
  • pracovný pomer na dobu určitú
  • pracovný pomer na kratší pracovný čas

4. Doručovanie písomnosti v pracovnoprávnych vzťahoch

5. Iné pracovnoprávne inštitúty

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.