PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB na TRHOVÝCH MIESTACH - ZÁKON Č. 178/1998 Z.Z.

Termín

14. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Webinár)
15.-21. marec 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí zabezpečujúci agendu zriaďovania trhových miest a povoľovania predaja na trhových miestach, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o tému

Kapacita:

100

Uzávierka:

09.03.2023

Variabilný symbol:

140323

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Novelou zákona o potravinách povinnosť nahlasovania predaja na trhových miestach bol zavedený nový elektronický systém nahlasovania predaja na trhových miestach cez portál Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorý si podrobne predstavíme.

  • problematika predaja potravín na trhových miestach,

  • povoľovanie trhových miest, povolenia na predaj na trhových miestach,

  • ambulantný predaj potravín, príležitostné trhy, jarmoky

  • súčinnosť obce a príslušného orgánu úradnej kontroly potravín,

  • nový elektronický spôsob nahlasovania predaja na trhových miestach podľa zákona o potravinách

  • predaj malého množstva potravín

  • špecifiká „ predaja z dvora“,

  • prijímanie všeobecne záväzných nariadení o predaji potravín na trhových miestach,

  • špecifiká predaja živých zvierat a burzy spoločenských zvierat.

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár. Otázky účastníkov zozbierame a pošleme vám spolu s linkom na záznam. Odpovede neprepisujeme, môžete si ich nájsť vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie  osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 35532882,

DIČ: 2021010420
IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001

RVC Michalovce nie je platcom DPH. Potvrdenie o prihlásení,  ktoré vám vygeneruje náš systém a odošle na vašu e-mailovú adresu, obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné šíriť materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.